Search

لیست ارور پکیج لورچ ؛ راه حل رفع این خطاها

فهرست محتوا

خطاهایی که در زمان عملکرد دستگاه رخ میدهند همراه با کدهای خطا مربوطه و علامت RESET نشان داده میشوند.

کلیه عملکردهای دستگاه توسط برد الکترونیکی اصلی مدیریت میشود تا سیستم همراه به صورت بی نقض راه اندازی شده و در بهترین وضعیت کارکرد پایدار بماند.

هرگاه عملکرد سیستم مختل شود برد الکترونیکی خطا را شناسایی کرده و کد مربوطه روی صفحه نمایشگر نمایش داه میشود و یا حتی تحت شرایط خاص کل سیستم را از کار می اندازد.

هشدارها خطاها به صورت نوشتاری بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشوند. این خطاهای بعد از شناسایی به صورت کد E و عدد همراه که در جدول زیر آمده است، بر روی منو اصلی ظاهر میشوند.

ارور پکیج لورچ مدل هیرو

شرایط میتواند باعث ایجاد خطاهای گذرا شود. برخی از این شرایط شناخته شده هستند و باعث عدم عملکرد موقتی سیستم میشود و به محض رفع عامل خطا، سیستم  بطور اتوماتیک راه اندازی میشود. برخی از این شرایط به گونه ای هستند که با تنظیمات دستی رفع میشوند. برای رفع شرایط خطا و تنظیم سیستم پکیج بصورت دستی، دکمه RESET (K4) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید در این حالت کد خطا از صفحه نمایشگر حذف میشود و پس از رفع عیب سیستم دوباره بازیابی میگردد.

اگر این عملیات موفقیت امیز باشد، پکیج به حالت کارکرد عادی برمیگردد و در غیر اینصورت کد خطا مجددا بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

کد خطا علت خطا تاثیر خطا راهکارهای رفع خطا
E01 خطای عدم حضور شعله / قفل یونیزاسیون قفل شدن پکیج فشاردادن دکمه Reset
E02 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج فشاردادن دکمه Reset
E03 خطای سنسور دمایی سیستم گرمایشی دستگاه  به کار خود ادامه می دهد ولی دما کنترل نمیشود. 1) پس از رفع عیب پکیج بطور خودکار راه اندازی میشود.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E04 خطای سنسور دمایی سیستم آب گرم مصرفی قفل شدن موقتی پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E05 خطای مدولاسون شیر گاز پکیج در حالت مینیمم شعله کار میکند با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E06 تشخیص دمای بالاتر 90 درجه سانتیگرادتوسط سنسور سیستم گرمایشی سیستم برای مدار گرمایشی موقتا بصورت خودکار خاموش میشود.
ولی آبگرم مصرفی به صورت عادی در دسترس است.
1) دستگاه بصورت خودکار خاموش میشود
تا دمای آب کمتر از 90 درجه سانتیگراد برسد.
2) در صورت تکرار عیب، با خدات مشتریان تماس بگیرید.
E08 کاهش بیش از حد اندازه فشار آب سیستم گرمایشی (کمتر از 0/45 بار) قفل شدن پکیج 1) بررسی نشتی سیستم لوله کشی
2) تامین فشار آب ورودی کاف با باز کردن شیر پرکن
3) در صورت تکرار عیب، خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E09 خطای ناشی از دمای بیشتر از 100 درجه
و عمل کردن ترموستات حدیا عدم حضور ترموستات حد در مسیر
قفل شدن پکیج 1) تا زمانی که دما به 60C  برسد دکمه RESET دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
2)در صورت تکرار عیب باخدمات مشتریان تماس بگیرید
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج 1) reset کردن دستگاه
2) خاموش کردن دستگاه
E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج 1) فشار دادن دکمه Reset دستگاه را از قفل خارج کنید.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E31 خطای ارتباط Opentherm قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E70 خطای ناشی از افت توان الکتریکی (افت ولتاژ برق) قفل شدن پکیج 1) در صورتیکه افت ولتاژ از شبکه برق باشد پس از اصلاح ولتاژ بطور خودکار برطرف مشود.
2) در صورت برطرف نشدن عیب، باخدمات مشتریان تماس بگیرید.
E71 خطای شیب تغییرات دمای شوفاژ قفل شدن پکیج این خطا به طور خودکار برطرف میشود.
E77 کم شدن توان دستگاه یا خاموش شدن آن به دلیل خطای داخلی قفل شدن پکیج 1) این خطا بطور خودکار برطرف میشود.
2) در صورتیکه 5 بار تکرار شود، با فشاردادن دکمه Reset دستگاه را از قفل خارج کنید.
3) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E99 خطا در پارمترها تنظیم برنامه کاهش توان شعله
قفل شدن پکیج
 با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

ارور پکیج لورچ مدل هرما

شرایط میتواند باعث ایجاد خطاهای گذرا شود. برخی از این شرایط شناخته شده هستند و باعث عدم عملکرد موقتی سیستم میشود و به محض رفع عامل خطا، سیستم  بطور اتوماتیک راه اندازی میشود. برخی از این شرایط به گونه ای هستند که با تنظیمات دستی رفع میشوند. برای رفع شرایط خطا و تنظیم سیستم پکیج بصورت دستی، دکمه RESET (K4) را به مدت 3 ثانیه فشار دهید در این حالت کد خطا از صفحه نمایشگر حذف میشود و پس از رفع عیب سیستم دوباره بازیابی میگردد.

اگر این عملیات موفقیت امیز باشد، پکیج به حالت کارکرد عادی برمیگردد و در غیر اینصورت کد خطا مجددا بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

کد خطا علت خطا تاثیر خطا راهکارهای رفع خطا
E01 خطای عدم حضور شعله / قفل یونیزاسیون قفل شدن پکیج فشار دادن دکمه Reset
E02 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج فشار دادن دکمه Reset
E03 خطای سنسور دمای سیستم گرمایشی دستگاه به کار خود اداه میدهد ولی
دما کنترل نمیشود.
1) پس از رفع عیب پکیج بطور خودکار راه اندازی میشود.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E04 خطای سنسور دمایی سیستم آب گرم مصرفی قفل شدن موقتی پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E05 خطای مدولاسیون شیر گاز پکیج در حالت مینیمم شعله کار میکند با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E06 تشخیص دمای بالاتر 90 درجه سانتی گراد توسط سنسور سیستم گرمایشی سیستم برای مدار گرمایشی موقتا بصورت خودکار خاموش میشود.
ولی آب گرم مصرفی به صورت عادی در دسترس است.
1) دستگاه بصورت خودکار خاموش میشود تا دمای آب کمتر از 90 درجه سانتیگراد برسید.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E08 کاهس بیش از اندازه فشار آب سیستم گرمایشی (کمتر از 0/45 بار) قفل شدن پکیج 1) بررسی نشتی سیستم لوله کشی
2) تامین فشار آب ورودی کافی با باز کردن شیر پرکن.
3) هواگیری مدار سیستم گرمایشی
E09 خطای ناشی از دمای بیشتر از 100 درجه و عدم حضور ترموستات حد در مسیر قفل شدن پکیج 1) تا زمانی که دما به 60C برسد دکمه Reset  عمل نمیکند پس از رفع خطا با فشار دادن دکمه RESET دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج 1) Reset کردن دستگاه
2) خاموش کردن دستگاه
E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه Reset دستگاه را از قفل خارج کنید.
2) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E31 خطای ارتباط Openherm قفل شدن پکیج با خدات مشتریان تماس بگیرید.
E70 خطای ناشی از افت توان الکتریکی
(افت ولتاژ برق)
قفل شدن پکیج 1) در صورتیکه افت ولتاژ از شبکه برق باشد پس از اصلاح ولتاژ بطو خودکار برطرف میشود.
2) در صورت برطرف نشدن عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E71 خطای شیب تغییرات دمای شوفاژ قفل شدن پکیج این خطا بطور خودکار برطرف میشود.
E77 کم شدن توان دستگاه یا خاموش شدن به دلیل خطای داخلی کاهش توان شعله
قفلش شدن پکیج
1) این خطا بطور خودکار برطرف میشود.
2) در صورتیکه 5 بار تکرار شود، با فشاردادن Reset دستگاه را از قفل خارج کنید.
3) در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E99 خطا در پارامترهای تنظیم برنامه قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

ارور پکیج لورچ مدل آدنا

برخی از خطاها در پکیج آدنا به نحوی هستند که به محض رفع عامل خطا، سیستم اتوماتیک راه اندازی میشود. برخی دیگر با تنظیمات دستی رفع میشوند. برای تنظیم مجدد سیستم پکیج به صورت دستی و رفع شرایط خطا، دکمه C ⚠️ فشار دهید تا علامت RST برروی نمایشگر فعال شود. دکمه را مجددا فشاردهید تا برد الکترونیکی کلیه تنظیمات منجر به خطا را مجددا راه اندازی نماید تا سیستم دوباره بازیابی گردد. اگر این عملیات موفقیت آمیز بود. پکیج به حالت کارکرد عادی برمیگردد. در غیراینصورت، کد مزبوط به خطا مجددا بر روی نمایشگر ظاهر میشود.

کد خطا علت خطا تاثیر خطا راهکارهای رفع خطا
E0 خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دار
ECOCHRONO
در صورتی این خطا ظاهر میشود که قطعات مربوط به آن ها بر روی سیستم نصب شده باشد.
کارکرد موقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E1 خطای عدم جرقه زنی قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E2/15 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E3 خطای سنسور دمای سیستم گرمایش قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E4 خطای سنسور دمای سیستم گرمایش مصرفی دستگاه با قدرت حرارتی کمتر به کار خود ادامه میدهد با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E5 خطای مدولاسیون شیر گاز پکیج در حالت مینیمم شعله کار میکند با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E6 تشخیص دمی بالاتر 90 درجه سانتی گراد توسط سنسور سیستم گرمایشی سیست برای مدار گرمایشی موقتا بصورت خودکار
خاموش میشودولی آبگرم مصرفی
به صورت عادی در دسترس است.
1) دستگاه بصورت خودکار خاموش میشود تا دمای آب کمتر از 60 درجه سانتیگراد برسد
2) در صورت تکرار عیب ، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E7 اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E8 کاهش بیش از اندازه فشار آب سیستم گرمایشی ( کمتر از 0/45 بار) قفل شدن پکیج 1- بررسی نشتی سیستم لوله کشی تامین فشار آب ورودی کافی با باز گردن شیر پر کن.
2- در صورت تکرار عیب، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E9 ناشی از دمای بیشتر از 100 درجه و عمل کردن ترموستات حد قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E10 افزایش بیش از اندازه فشار سیستم شوفاژ
(2/7 bar<)
قفل شدن پکیج 1) بررسی شود شیر پر کن بسته باشد.
2) با باز کردن پیج هواگیری رادیاتور / کلکتور مقداری از آب را تخله کنید.
3) در صورت برطرف نشدن یا تکرار زیاد عیب یاب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج 1)reset کردن دستگاه
2) خاموش کردن دستگاه
E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E23 خطای سنسور بیرونی(خارج از ساختمان)
در صورتی این خطا ظاهر میشود که قطعات مربوط به آن ها بر روی سیستم نصب شده باشد.
بطور خودکار این امکان
از دستگاه حذف میشود
1) بررسی موقعیت سنسور خارجی
2) در صورت بر طرف نشدن عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E25 پایین بودن بیش از اندازه
دمای آب سیستم گرمایشی(دمای کمتر از 1/5C )
قفل شدن پکیج زمانی که دما به 3 درجه برسد دستگاه به طور خودکار فعال میشود
E26 خطای الکترونیکی شیر برقی شیر گاز قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E28 خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور
سیستم گرمایشی
قفل شدن پکیج 1) با فشاردادن دکمه (c) دستگاه را از قفل خارج کنید
2) در صورت بر طرف نشده عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E31 خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E40 خطا در مدار سیستم گرمایشی قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E77 خطا در ترموستات مخزن (در مواردی که از پکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود)
خطا در پارامترهای تنظیم برنامه
کاهش توان شعله با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
E99 خطا در پارامترهای تنظیم برنامه قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

این مقاله را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *